Niet leuk, maar wel nodig, want dan weten we allebei waar we aan toe zijn. Daarom vind je hier de kleine lettertjes. Zowel voor wat betreft de inhoud van deze site als ten aanzien van de algemene voorwaarden die ik hanteer. Komen ze!

Over de inhoud van deze website

Als je lekker bezig bent om inspiratie te doen op deze website vind ik het belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Vandaar dat je hier wat info vindt over alles wat op deze website gedeeld wordt. 

Op deze website vind je informatie over strategische onderwerpen die jou (kunnen) helpen om verder te bouwen aan je bedrijf. Deze (algemene) informatie is niet toegespitst op specifieke gevallen en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel, strategisch of juridisch advies. Alhoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid en te goeder trouw is samengesteld, kan het voorkomen dat deze informatie door bijvoorbeeld veranderingen in wetgeving achterhaald is. Daarom kan je geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Honderd80 is dan ook niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie verstrekt via) deze website (inclusief schade als gevolg van niet-levering of een vertraging in het leveren van elektronische communicatie, van onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en van transmissie van virussen). Het gebruik van (de algemene informatie op of via) de website, is geheel op eigen risico. Wil je weten of de info bruikbaar is voor jouw bedrijf in een specifiek geval, neem dan contact met me op om dat te checken. Better safe than sorry en ik help je graag.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honderd80 de op deze website aangeboden informatie (inclusief het ontwerp, etc.) (al dan niet tegen betaling) te vermenigvuldigen of te verspreiden. Dat is namelijk in strijd met het auteursrecht. 

Verwijzingen vanaf externe websites zijn informatief bedoeld. Deze links impliceren geen connectie, samenwerking, partnerschap, relatie met derden of goedkeuring van de inhoud van deze websites. Honderd80 heeft geen controle over de inhoud van die websites en kan hier dus ook niet voor instaan. Honderd80 is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) die websites (inclusief schade als gevolg van niet-levering of een vertraging in het leveren van elektronische communicatie, van onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en van transmissie van virussen).

Door het gebruik van deze website, stem je ermee dat Honderd80 gevrijwaard is van elke vordering van enige aansprakelijkheid van Honderd80 die voortvloeit uit het gebruik of de exploitatie van de materialen die in breuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van een derde partij of anderszins onwettig zijn ten opzichte van een derde partij.

Heb je vragen over een specifieke situatie ten aanzien van aanbestedingen? Neem dan gerust contact op. Ik kan je dan advies op maat geven, want dat is uiteindelijk altijd beter dan algemene informatie. 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advies & Training Honderd80 – De kleine lettertjes

Algemeen

 1. Honderd80 is een in Arnhem gevestigd adviesbureau op het gebied van management en bedrijfsvoering.
 2. Honderd80 is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82287945.
 

Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid

 1. De offerte die wij jou hebben doen toekomen, heeft een geldigheid van 1 maand.
 2. Heb je onze offerte ondertekend en deze algemene voorwaarden ondertekend, dan is de opdracht tot stand gekomen. Is Honderd80 feitelijk gestart met de werkzaamheden, ook dan is de opdracht tot stand gekomen.
 3. Deze kleine lettertjes zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en onderhandelingen die Honderd80 heeft aanvaard, zowel tijdens als voorafgaand aan de offerte, een aanbieding, vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 4. De toepasselijkheid van je eigen algemene voorwaarden of die van derden sluit Honderd80 met deze bepaling uit. Zolang niet uitdrukkelijk (schriftelijk) van deze algemene voorwaarden is afgeweken in de overeenkomst van opdracht gelden deze algemene voorwaarden.
 5. Honderd80 is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.
 6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Artikel 2 Uitvoering

 1. Honderd80 spant zich vol overgave, enthousiasme en naar beste inzicht in om de opdracht op de allerbeste manier uit te voeren. Zoals we dat juridisch zo mooi duiden: dat doen we overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Of vakvrouwschap, dus.
 2. Belangrijk: je stelt op tijd de informatie en de middelen beschikbaar die Honderd80 nodig heeft om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Honderd80 verstrekte gegevens en informatie. Uiteraard zorgen wij dat je op tijd weet wat we van je verwachten. We houden de lijnen kort en spreken de verwachtingen over en weer duidelijk uit.
 3. Honderd80 neemt geen genoegen met minder dan het allerbeste. Daarom richten we de opdracht anders in als we (onderbouwd) van mening zijn dat we daarmee betere resultaten voor jouw bedrijf kunnen neerzetten. Uiteraard kondigen we dat aan en treden we hierover in gesprek.
 4. Ben jij van mening dat het anders moet om betere resultaten te bereiken? Dan laat je dat ons op tijd weten, zodat we samen de beste route kunnen bepalen.
 5. Als één van ons van mening is dat we een derde moeten betrekken, dan doen we dat uitsluitend nadat we daarover overlegd hebben.
 6. Derden kunnen aan de overeenkomst, de verrichte werkzaamheden of de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Uitsluitend Honderd80 geldt tegenover jou als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 

Artikel 3 Offerte en betaling

 1. De projectsom die Honderd80 in de offerte heeft opgenomen is gebaseerd op de informatie die we van jou hebben ontvangen.
 2. Het kan natuurlijk voorkomen dat tijdens de uitvoering van de opdracht sprake is van een verandering van de omstandigheden, die invloed heeft op de kosten van uitvoering. Mocht daar sprake van zijn, dan laten we je dat natuurlijk tijdig, dus voordat de (meer)kosten gemaakt worden, weten. De (meer)prijs die de extra werkzaamheden met zich meebrengen, zullen voordat die werkzaamheden worden uitgevoerd, ter goedkeuring aan je worden voorgelegd.
 3. In de offerte is de projectprijs opgenomen gebaseerd op de tijd, materialen etc. die Honderd80 voor deze opdracht verwacht nodig te hebben. Overige kosten die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten en kosten voor het opvragen van informatie en documenten zijn hier nog niet bij opgenomen, omdat die op voorhand niet in te schatten zijn. Deze tref je gespecificeerd aan op de factu(u)r(en).
 4. Honderd80 factureert de overeengekomen projectprijs en eventueel verder gemaakte kosten in principe maandelijks. Wanneer we een projectprijs overeengekomen zijn verdelen we die evenredig over de maanden dat Honderd80 voor je aan het werk is.
 5. Honderd80 is gerechtigd om bij jou een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Honderd80 met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
 6. De totale projectprijs zal evenredig over de duur van het project in maandelijkse termijnen door Honderd80 bij jou in rekening worden gebracht. Is sprake van meerwerk, dan zal de meerprijs die dit meerwerk met zich meebrengt in rekening worden gebracht evenredig over de resterende duur van het project en de maandelijkse termijn zal derhalve worden opgehoogd ofwel partijen komen overeen dat de duur van het project wordt verlengd als de uitvoering van de werkzaamheden ook de einddatum van het project zal overschrijden.
 7. Alle factuurbedragen zullen door Honderd80 worden verhoogd met het geldende Btw-tarief (21%).
 8. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. Mochten we geen betaling van je ontvangen binnen deze termijn, dan behouden we ons het recht voor om onze werkzaamheden en daarmee de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder dat Honderd80 gehouden is om eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Veel liever lossen we het samen met je op, dus mocht er een probleem met de betaling zijn, laat het ons dan weten zodat we eerst kunnen proberen om samen een oplossing te vinden.
 9. En dan even iets minder leuks: stel nou dat je, om welke reden dan ook, niet betaalt, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Dat betekent dat je vanaf de vervaldatum de wettelijke, samengestelde handelsrente verschuldigd bent (ex. art. 6:119a BW) en Honderd80 in elk geval direct gerechtigd is om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,- exclusief BTW. Mocht betaling dan nog steeds niet plaatsvinden, dan is Honderd80 gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassomaatregelen nemen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, zoals behandeld in het rapport Voorwerk II, komen in dat geval voor jouw rekening. Deze kosten omvatten alle door Honderd80 daadwerkelijk gemaakte kosten, ook voor zover deze het bedrag van de proceskostenveroordeling overtreffen.
 10. Indien je de verplichtingen aan jouw zijde niet nakomt of indien de uitvoering van deze opdracht door jouw doen of laten voltooiing van de opdracht redelijkerwijs in de weg staat, behoudt Honderd80 zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. De reeds gemaakte kosten blijf je verschuldigd, evenals een boete van 20% van de geoffreerde som, vermeerderd met BTW, onverminderd het recht van Honderd80 op vergoeding van alle schade.
 

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst tot uitvoering van een opdracht

 1. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, de overeenkomst beëindigen. Je bent gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 2. Honderd80 is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 3. Indien tussen jou en Honderd80 een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of indien naar het oordeel van Honderd80 sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie, dan is Honderd80 gerechtigd de overeenkomst direct op te zeggen zonder hierbij schadeplichtig te zijn.
 4. In geval van niet nakoming kan Honderd80 de overeenkomst eenzijdig voortijdig beëindigen, omdat je op dat moment direct in verzuim bent (zie artikel 3, lid 9). Dit doen we dan uiteraard gemotiveerd en laten we je schriftelijk weten.
 5. Als je besluit de opdracht voortijdig te beëindigen laat dat de verschuldigdheid van alle tot dan toe gemaakte kosten onverlet. Je hebt dan ook geen recht op creditering of restitutie van kosten die al in rekening gebracht kosten zijn. Daarnaast ben je een boete verschuldigd zoals opgenomen in artikel 3 lid 9.
 6. Indien jij of wij in faillissement geraken, surseance van betaling aanvraagt en/of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring.
 7. Indien Honderd80 vanwege jouw faillissement/surseance van betaling/staking van de bedrijfsvoering de overeenkomst eenzijdig beëindigt, behoudt Honderd80 aanspraak op betaling van alle tot dan toe gemaakte kosten.
 

Artikel 5 Overmacht

 1. Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en de risicosfeer van Honderd80, waardoor Honderd80 tijdelijk of blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Tot deze omstandigheden worden in elk geval gerekend: oorlog, oorlogsgevaar, oproep, molest, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering door leveranciers, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door hulppersonen of derden en/of de gevolgen van een pandemie.
 2. Als Honderd80 door blijvende overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Honderd80 tot enige schadevergoeding — en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel — jegens jou is gehouden.
 3. Indien Honderd80 door tijdelijke overmacht tijdelijk verhinderd is haar verplichting na te komen, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
 

Artikel 6 Overige bepalingen

 1. Indien je aantoont dat je schade hebt geleden door een handelen of nalaten van Honderd80 die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden – behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is – is iedere aansprakelijkheid van een opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat in het desbestreffende geval uit hoofde van de voor opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en).
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op grond van het in lid 1 van dit artikel vermelde, dienen direct, maar uiterlijk binnen twee weken na het ontdekken van de schade, schriftelijk bij Honderd80 te zijn ingediend. Doe je dat niet, dan heb je daarmee je rechten verspeeld. Iedere aansprakelijkheid van Honderd80 vervalt na één jaar vanaf beëindiging van de overeenkomst.
 3. Je erkent de auteursrechten van Honderd80 ten aanzien van, maar niet uitsluitend, onze modellen, technieken, instrumenten en documenten, waaronder ook elektronische, die voor de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt. Deze zijn en blijven eigendom van Honderd80. Verspreiding onder derden of openbaarmaking op welke wijze dan ook kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Honderd80. Uiteraard vinden wij het prima als je de stukken vermenigvuldigt voor gebruik binnen je eigen organisatie, voor zover dat passend is binnen het doel van de opdracht.
 4. Wij, Honderd80 en jij, zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en documenten die we van elkaar ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdracht. We zullen beiden in het kader van de uitvoering van de opdracht voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van onze beider belangen.
 5. Honderd80 is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Honderd80 zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Honderd80 is door jou gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens jou te aanvaarden. Verzoeken om diensten worden geacht uitsluitend aan Honderd80 te zijn gericht en niet bijvoorbeeld aan een derde zoals hiervoor genoemd.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Leek ons wel zo handig.

Artikel 8 Bij uitsluiting bevoegde rechtbank

Terzake van alle geschillen voortvloeiende uit de opdracht is de rechtbank te Arnhem bij uitsluiting bevoegd. Honderd80 heeft het recht de vordering aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van jouw woon-/vestigingsplaats.

Element roze

Deze website gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring.